• Лице за контакти
 • Наименование на фирмата
 • Телефон (+ код за набиране)
 • Email
 • ТД на НАП
 • Основна дейност на фирмата
 • Допълнителни дейности (Дейности, които се извършват отделно от основната, в рамките на същата фирма)
 • Регистрация по ДДС
 • Регистрация по ЗА
 • ВОП
 • ВОД
 • ИНТРАСТАТ оператор
 • Внос извън ЕС
 • Износ извън ЕС
 • Задължение за финансов одит
 • Брой на наетия персонал (трудови договори)
 • Брой лица по граждански договори
 • Статут на управителя
 • Брой касови апарати
 • Брой банкови сметки в лева
 • Брой банкови сметки във валута
 • Чуждестранно участие в капитала
 • Участие в дъщерни предприятия
 • Участие в смесени предприятия
 • Участие в асоциирани предприятия
 • Други допълнителни услуги и изисквания