Предлаганите счетоводни услуги са: еднократни/годишно приключване,подаване на отчети в Агенцията по вписване,попълване на годишни декларации за физически лица и други/,както и абонаментно счетоводно обслужване в нашият офис.При необходимост фирмата привлича одитори,юристи и други специалисти в зависимост от индивидуалните потребности на клиентите.

     Стандартния пакет от услуги при абонамент включва:
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация;
 • Изготвяне и подаване на декларации, справки и други документи за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента;
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност);
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, други декларации, справки и др.) за НАП;
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;
 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на информация за сключените трудови договори;
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;
 • Подаване на годишна данъчна декларация;
 • Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията;
     Забележка:

     1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици.
     2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.

     Допълнителни услуги:
 • Незафисим финансов одит.
 • Регистрация на фирми.